Хәрәкәттә — бәрәкәт

, Общество

Балтач районы мөхтәсибәте март аендашактыйгынаэшләроештырыпөлгергән Балтач районы мөхтәсибәте март аендашактыйгынаэшләроештырыпөлгергән. Ай башындаимамнарныңчираттагыҗыелышыүткән, җыелышта район буенчабер ел эчендәкушылганкешеисемнәренә, динебезгә туры килү-килмәүягыннан, анализ ясалган.
4 март көнне Норма авылымәчетенәйөрүчебалаларарасындаБалтачмөхтәсибәтекубогынатуплы хоккей ярышыүткәрелгән. Ярышта Норма, Кариле, Балтач, Борбаш, Борнак, Шубан, Карадуганавыллары командалары (барлыгы 75 бала) катнашкан. Ярышныуздырудашәхсиэшмәкәр Рифат Зариповярдәмкүрсәткән.
18 марттаБалтачҮзәкмәчетендә район балаларыөченКоръәнукубәйгесеоештырылган. Бәйге 4 номинация – «Фил-Нәс» сүрәләре; «Духа-Нәс» сүрәләре; «Әгълә-Нәс» сүрәләреһәм «Гамма-Нәс» сүрәләре –
буенчауздырылган. Районнанбарлыгы 300 гәякын бала катнашкан.